LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Medlemsliste

Nyhedsmail

Log på analysesystemet

Om foreningen


FORSIDE

FORENINGEN

BLIV MEDLEM AF DFM-BENCHMARKING

NYHEDSMAIL

FACILITEREDE NETVÆRK

BENCHMARKING

ANALYSESYSTEM

MEDLEMSLISTE

ARTIKLER

VEJLEDNINGER

KONTAKTGF 2017 blev afholdt d. 28. marts

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Emil Malmstrøm, som blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt en dag senere end de foreskrevne 21 dage. Der har ikke være klager herover. Dirigenten foreslog, at der i referatet blev noteret, at der skulle indkaldes til ny generalforsamling, hvis der kom protester mod indkaldelsen inden for en frist af 21 dage, og det fik generalforsamlingens tilslutning.

2. Bestyrelsens beretning
v/konstitueret formand Uffe Gebauer Thomsen
Formanden forklarede, at formand og næstformand havde byttet roller i løbet af regnskabsåret, da Flemming Wulf Hansen gerne ville være fri til at gå mere ind i konkrete udviklingsopgaver for foreningen.
Vi har nu i al væsentlighed færdiggjort det nye system med både ny inddateringsmodul, ny udtræksmodul og ny database.
Det nye system er skrevet i ”moderne” koder, som alle udviklere kan arbejde videre i, og har dermed skabt et godt grundlag for videre udvikling af systemet.

Vi håber på at øge samarbejdet med andre med interesse i nechmarking af bygningsdrift og bygningsanvendelse, som f.eks. Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark.
Både Datea og DTU er nu klar til at lægge sammenlagt mere end 200 bygninger ind i systemet, som dermed får en stærk start.

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
v/direktør Svend Bie
Regnskabet viste et underskud på 55.000 kr. som skal vurderes på baggrund af, at der er brugt 258.000 kr. på udvikling af det nye system i 2016.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af eventuelle forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
v/direktør Svend Bie

Formanden og direktøren oplyste om, at Boligfonden Kuben har bevilget 100.000 kr. som støtte til udvikling af det nye system. Budgettet blev godkendt og det samme blev forslaget om uændret kontingent.

6. Valg af formand
Generalforsamlingen valgte Uffe Gebauer Thomsen.

7. Valg til bestyrelse
Lene Søgaard og Flemming Wulf Hansen begge for en treårig periode.

8. Valg af suppleanter
Max Florian Hunger, DTU, Søren Wolsing, Haldor Topsøe, og Markus Lampe, KU, blev alle valgt som suppleanter.

9. Valg af revisor
Bestyrelsen forslog valg af Deloitte, der blev genvalgt.

10. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Formanden takkede dirigenten for varetagelse af hvervet.
Download referatet her


DFM benchmarking - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98