Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er DFM Benchmarking FBA (forening med begrænset ansvar). Foreningen er stiftet under navnet DFM-nøgletal d. 31. januar 1996 og ændrede navn til DFM Benchmarking d. 30. april 2008.

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3. Adresse

Foreningens adresse er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat.

§ 4. Formål

Foreningens formål er at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for benchmarking i og mellem virksomheder, med henblik på at understøtte ledelsesbeslutning og øge effektiviteten i virksomheden og i branchen som helhed.

De nøgletal, som foreningen tilvejebringer, vedrører primært virksomhedernes fysiske omgivelser, som ofte er perifere funktioner i forhold til virksomhedens kerneforretning. Derfor vil nøgletallene være mindre følsomme i forhold til virksomhedernes indbyrdes konkurrence, og større åbenhed kan derfor etableres mellem virksomhederne. Denne åbenhed skal udnyttes til at skabe udvikling og effektivitet.

Foreningen samarbejder med andre foreninger, der virker for udvikling af nøgletal og benchmarking, særlig Dansk Facilities Management.

Foreningen kan tillige arrangere og medvirke til uddannelse, seminarer og netværkssamarbejde inden for nøgletalsanvendelse.

§ 5. Medlemskab

Stk. 1 – optagelse
Indmeldelse foretages ved skriftlig henvendelse til foreningen på en af bestyrelsen udarbejdet formular og ved betaling af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Medlemmer er senest efter et kalenderår fra indmel­delsen forpligtet til at levere data om virksomheden til foreningen med henblik på foreningens bearbej­delse og offentliggørelse af nøgletal. Medlemmerne er berettiget til at blive gjort bekendt med de bearbej­dede data, og vil have adgang til analyseresultater formidlet på foreningens website.

Optagelse kan efter beslutning af bestyrelsen nægtes, når særlig grund taler herfor, herunder når det må befrygtes, at optagelse kan skade foreningens anseelse eller omdømme. Bestyrelsens beslutning om nægtelse af medlemskab kan af ansøgeren indankes for førstkommende generalforsamling. Anke har ikke opsættende virkning.

Foreninger med hele eller en del af sin medlemskreds kan optages kollektivt. Kollektivt medlemskab opnås ved, at foreningen (F) indgår aftale med foreningen DFM-nøgletal om et reduceret kontingent for de af dens medlemmer, som deltager i kollektivet.

Som modydelse for det reducerede kontingent ved kollektivt medlemskab påtager foreningen (F) sig i forholdet til egen medlemskreds solidarisk hæftelse for betaling af kontingentet til foreningen DFM-nøgletal samt nærmere beskrevne administrative ydelser for foreningen DFM-nøgletal, så som opkrævning af kontingentet, udsendelse og indsamling af spørgeskemaer samt distribution af publikationer, breve og meddelelser.

Kompetencemedlemskab
For at komme i betragtning til et sådant medlemskab skal en enig bestyrelse godkende og beslutte hvor længe den indstillede tildeles kompetencemedlemskabet. Bestyrelsen skal samtidig beslutte hvor længe den indstillede har adgang til analysesystemet.

Et kompetencemedlemskab skal ikke betale kontingent og er alene rådgivende og ikke bestemmende i forbindelse med vedtagelser m.v.

Præmisser for at blive optaget som kompetencemedlem vil være:
Tidligere indsats inden for området, f.eks. som formand, bestyrelsesmedlem, engageret medlem eller på anden vis engageret inden for området m.v.
Underviser, forsker eller PhD studerende inden for området, der har brug for foreningens opbakning i formidling af resultater og undervisning i Facilities Management, totaløkonomi, benchmarking, nøgletal etc.

Indstilling til kompetencemedlemskab kan komme fra den enkelte, fra medlemmer af bestyrelsen samt medlemmer af DFM Benchmarking.

Stk. 2 – udmeldelse, eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst én måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Eksklusion af et medlem kan efter beslutning af bestyrelsen finde sted, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for optagelse i foreningen eller i øvrigt ikke opfylder sine medlemspligter jf. stk. 3 og 4. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan med opsættende virkning indankes af ansøgeren for førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3 – øvrige medlemsrettigheder og -pligter
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt beslutninger, love og regler udstedt i medfør heraf.

Gengivelsen af nøgletal sker i anonymiseret form. Såfremt et medlem måtte opnå viden om andre medlemmers forretningsmæssige forhold, er medlemmet underlagt tavshedspligt herom.

Stk. 4 – medlemsbetaling
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår og forfalder til betaling pr. 1. april samme år. Dersom et medlem, efter påkrav, ikke har betalt kontingent senest ½ år efter forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemskabet.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1 – opgave og indtræden
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.

Den årlige ordinære generalforsamling vælger formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer for et tidsrum af 3 år ad gangen, dog således at der årligt vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes fra bestyrelsen efter beslutning truffet på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Ingen virksomhed eller deltagerkredsen i et kollektivt medlemskab kan være repræsenteret ved mere end et medlem i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Dansk Facilities Management har som særlig bidragyder ret til at stille med et af sine bestyrelsesmedlemmer som observatør i bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 2 – bestyrelsesarbejde
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når et flertal af bestyrelsen kræver det. Indkaldelsen finder sted skriftligt med mindst to ugers varsel, og skal indeholde angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan forpligte foreningen og dens medlemmer ved udstedelse af beslutninger, love samt regler med henblik på ledelse af foreningen, herunder igangsætning, tilrettelæggelse, styring og fuldførelse af aktiviteter, der indgår i foreningens formål og målsætning.

Stk. 3 – tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening og forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse i forening.

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes i første kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel ved nyhedsmail til hvert enkelt medlem.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være indgivet til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag tilstiles ethvert foreningsmedlem.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet.
Behandling af eventuelle forslag.
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Valg til bestyrelsen.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
Eventuelt.
De år formanden er på valg, sættes dette punkt på dagsorden før valg til bestyrelsen.

Årsregnskab med revisorpåtegning og årsberetning fremlægges på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når bestyrelsesformanden, revisoren eller ¼ af foreningens medlemmer fremsætter krav herom med angivelse af begrundelse.

Stk. 2
Medlemmer, som er i restance med betalinger til foreningen, har ikke stemmeret. Restancer kan under generalforsamlingen berigtiges indtil stemmeafgivningen foretages.

Medlemmer er berettiget til at give møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt til at give møde på en ordinær generalforsamling skal for så vidt fuldmagten ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt anses, for gyldig med hensyn til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Medlemmer under kollektivt medlemskab har hver en stemmeandel, hvis størrelse beregnes som forholdet mellem det reducerede kontingent og det normale kontingent.

Stk. 3
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne medlemsstemmer.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter eller om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3-dele af medlemsstemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3-dele af de afgivne stemmer.

Hvis de medlemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen besidder mindre end 2/3-dele af de samlede medlemsstemmer i foreningen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3-dele af de repræsenterede medlemsstemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3-dele af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemsstemmers andel af det samlede antal medlemsstemmer i foreningen.

§ 8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Revisoren vælges på ubestemt tid og fungerer indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet

§ 9. Økonomi

Foreningen ejer enhver rettighed, herunder ophavsrettighederne, til publicering af foreningens resultater og er eneberettiget til erhvervsmæssigt salg samt videreformidling af publikationer samt disses indhold.

I tilfælde af foreningens opløsning, fastsætter den opløsende generalforsamling, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue og samtlige rettigheder, herunder ophavsrettigheder.

Indtægter til DFM-nøgletal baseres på:

  • Betalinger fra medlemmerne.
  • Salg af publikationer til andre end medlemmerne samt for salg af mere end et eksemplar til medlemmer.
  • Tilskud og sponsorbidrag.

Udgifter afholdes blandt andet til:

  • Forretningsførelse.
  • Etablering og vedligeholdelse af edb-database.
  • Trykning og udgivelse af publikationer.
  • Konsulentassistance.

Foreningens formue er vekslende.

§ 10. Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, uanset hvilket type medlemskab eller hverv de bestrider i foreningen, nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Foreningen hæfter således alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. maj 2005.
Senest revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2012.